כתבו לנו


הצהרת משקיע כשיר - יחיד

1 הצהרה
2 להשארת פרטים
    * "נכסים נזילים" משמע מזומנים, פיקדונות, ניירות ערך הנסחרים בבורסה, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים, יחידות או מניות של קרנות נאמנות בישראל ומחוץ לישראל, וכן קרנות השתלמות.
    "תא משפחתי" משמע יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.
    ידוע לי שהנכם מסתמכים על הצהרותיי המפורטות במסמך זה, ואני מתחייב בזאת כי אודיעכם לאלתר אודות כל שינוי באיזו מהצהרותיי והסכמותיי לעיל.

צרו קשר


טלפון: 077-3206050

דוא"ל: info@broshcapital.co.il

פקס: 077-3206057

כתובת: אריאל שרון 4, גבעתיים, מגדל השחר